Ogólne Warunki Sprzedaży (O.W.S.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług, w których sprzedawcą jest KREATEC POLSKA M. Gardocki Sp.j. z siedzibą w 18-500 Kolno, Rydzewo-Świątki 4, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000448844 .
2. Definicje użyte w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży:
• KREATEC – KREATEC POLSKA M. Gardocki Sp.j. z siedzibą w Kolnie,
• Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (osoba fizyczna lub prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca we własnym imieniu towary lub usługi oferowane przez KREATEC),
• Odbiorca – jednostka organizacyjna nabywcy lub inny wskazany przez niego podmiot do którego towar ma zostać dostarczony lub któremu ma zostać wydany, a który to podmiot może wykonać obowiązki nabywcy,
• Strony – KREATEC i Kupujący,
• O.W.S .-  niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług, w których sprzedawcą jest KREATEC,
• Towar – towary handlowe sprzedawane przez KREATEC w ramach umowy z Kupującym.
• Usługa – usługi świadczone przez KREATEC w ramach umowy z Kupującym.
• Oferta wstępna – suma pozycji zamówienia zdefiniowanych i uzupełnionych przez KREATEC, wygenerowana pisemnie lub przedstawiona ustnie jako oddzielne kartoteki wraz z przyporządkowaną im ilością w naturalnych jednostkach miary (sztuki, komplety, metry, metry kwadratowe, litry, inne), z podaniem ceny za każdą jednostkę miary z zastrzeżeniem, że KREATEC jest jedynym uprawnionym do wypełnienia i zmiany zawartości pozycji zamówienia (co nie dotyczy podpisu nabywcy),
• Oferta ostateczna – oferta przygotowana przez KREATEC ze  wskazaniem wszystkich istotnych pozycji i złożona przez Klienta,
• Dodatkowe warunki realizacji oferty-dodatkowe warunki zastrzegane przez KREATEC dla realizacji oferty ostatecznej i zamówienia (takie jak: wpłata zaliczki sposób dostawy, miejsce przeznaczenia, rodzaj rozładunku), które wpływają na przesunięcie daty realizacji oraz szacunkowego czasu
realizacji umowy,
• Umowa sprzedaży-umowa sprzedaży lub umowa dostawy zawierana pomiędzy KREATEC a osobą fizyczną lub prawną nabywającą towary oferowane przez KREATEC w formie pisemnej (bezpośrednio, drogą E-mail, bądź faksem) lub ustnej (bezpośrednio lub telefonicznie),
• Publikacje – informacje zamieszczone w katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach lub drukowanych wydawnictwach KREATEC,
• Strona internetowa KREATEC – www.KREATEC.pl
1. O.W.S. udostępniane są Kupującym w formie pisemnej w siedzibie KREATEC oraz jego oddziałach, a także w wersji elektronicznej na Stronie internetowej www.KREATEC.pl. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z KREATEC przyjęcie przez niego O.W.S. przy jednej umowie sprzedaży uważa się za ich akceptację dla kolejnych umów sprzedaży zawieranych przez niego z KREATEC, o ile Strony nie zastrzegły inaczej.
2. O.W.S są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym Strony w zakresie sprzedaży Towarów i Usług i stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez KREATEC. Tym samym, Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych. Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.
3. Postanowienia O.W.S mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem  nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie O.W.S tylko w  zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny, tak że w pierwszej kolejności znajduje zastosowanie postanowienia takiej pisemnej umowy, a postanowienia niniejszych O.W.S jedynie w zakresie nie uregulowanym w umowie.

II. OFERTY, CENY, UMOWY
1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej KREATEC i w Publikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną, chyba że co innego wyraźnie z danej Publikacji wynika. Publikacje dotyczące Towarów oferowanych przez KREATEC mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez KREATEC mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podane w Publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie.
2. Cena za sprzedawany Towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub umowie sprzedaży w dniu jej złożenia jest ceną netto EXW Kolno, i powiększona zostanie o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.
3. Jeżeli cena będzie wskazana w walucie innej niż Złote polskie, to przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w Złotych polskich przeliczając ją na Złote według kursu sprzedaży z dnia poprzedzającego wystawienie faktury danej waluty NBP.
4. Oferty wstępne KREATEC mają charakter zaproszenia do składania zamówienia przez Kupującego i o ile KREATEC nie podejmie się realizacji zamówienia, są wiążące dla KREATEC w zakresie ceny przez okres na nich wskazany (termin ważności oferty), ale nie dłużej niż przez okres 14 dni od ich wysłania.
5. Podstawą zawarcia Umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę KREATEC. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzeniem zastrzeżeń do niej w zamówieniu Kupującego, umowa zawarta  zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez KREATEC przyjęcia
zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta.
Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy
sprzedaży jest wygenerowanie przez KREATEC oferty ostatecznej, a następnie złożenie przez nabywcę tej oferty (także za pomocą faksu lub wiadomości e-mail) oraz spełnienie dodatkowych warunków realizacji oferty (takich jak: wpłata zaliczki sposób dostawy, miejsce przeznaczenia, rodzaj rozładunku). Uzyskanie przez ofertę statusu „oferta ostateczna” powoduje, że KREATEC przyjął ją do realizacji, a po spełnieniu dodatkowych warunków realizacji oferty zobowiązany jest do wykonania na jej podstawie dostawy towarów.
6. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty (E-mail, fax,…), do realizacji zamówienia potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez KREATEC.
7. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników KREATEC w związku z zamówieniem lub złożeniem oferty nie są wiążące.
8. Do momentu uzyskania przez ofertę statusu oferty ostatecznej i spełnienia dodatkowych warunków Kupującego nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy zakupu, ani żadne inne roszczenie odszkodowawcze (wyłączona zostaje odpowiedzialność KREATEC w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie).
9. Dla ważności zawarcia Umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, za pośrednictwem faksu lub E-mail. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert, zamówień i potwierdzeń zamówień.
10. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru takie jak np. podwyższenie cła,
wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, KREATEC ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego
podwyższenia ceny Towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.
11. KREATEC dołoży wszelkich wysiłków, aby przygotować towar do odbioru z uwzględnieniem interesów Kupującego.

III. PRAWO WŁASNOŚCI
1. KREATEC zastrzega, że prawo własności sprzedawanego Towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz KREATEC, zgodnie z art. 589 Kodeksu Cywilnego.
2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z KREATEC na Kupującego z chwilą wydania towaru a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.
3. KREATEC może zażądać aby Kupujący zawarł na rzecz KREATEC umowę ubezpieczenia Towaru od jego utraty lub uszkodzenia na okres wyżej wskazany do sumy odpowiadającej pełnej wartości Towaru i / lub ustanowi na jego rzecz dodatkowe zabezpieczenie przez niego akceptowane.
4. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy i nie spełnienia § 3 ust. 1 O.W.S. strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 kc.
5. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć Towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz KREATEC. W przypadku zajęcia Towaru stanowiącego własność KREATEC w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować KREATEC o tym fakcie oraz współdziałać z KREATEC przy realizacji jej praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie KREATEC jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane Towary objęte zastrzeżeniem własności. KREATEC jest uprawniony do kontrolowania Towaru w miejscu, w którym się on znajduje, jak również do jego odebrania, jeżeli jej prawo własności byłoby zagrożone cudzym działaniem.
6. KREATEC ma prawo przenosić przysługujące jej wierzytelności na rzecz osób trzecich.

IV.WYKONANIE UMÓW, PŁATNOŚĆ
1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w ofercie lub, gdy termin nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy KREATEC.
2. KREATEC dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.
3. Koszt palet nie jest wliczony jest w cenę Towaru. Kupujący zwróci wszystkie palety do KREATEC w przeciągu 10 dni roboczych. W przypadku przekroczenia tego terminu KREATEC wystawi fakturę za palety. Kupujący upoważnia KREATEC do wystawienia faktury za w/w Towar.
4. Strony ustalają, iż koszt załadunku Towaru do transportu spoczywa na KREATEC, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu. Kupujący jest zobowiązany dokonać rozładunku Towaru w ciągu 2 godzin od chwili przyjazdu samochodu na miejsce przeznaczenia.
5. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru w dacie postawienia towaru do  dbioru, nie później jednak niż 7 dni od daty zrealizowania oferty zgodnie z
postanowieniami umowy lub powiadomienia o możliwości odbioru. W przypadku przekroczenia tego terminu Kupujący zapłaci karę w wysokości odpowiadającej 1% ceny wydanego nieterminowo Towaru za każdy dzień zwłoki, bez konieczności podpisywania z Kupującym odrębnego porozumienia. Kara ta nie może jednak przekroczyć 30% ceny wydanego nieterminowo towaru. Kupujący upoważnia KREATEC do wystawienia faktury określającej wysokość kary. W przypadku przekroczenia tego terminu o 30 dni KREATEC ma prawo dokonać sprzedaży Towaru osobie trzeciej na warunkach i po cenie wedle uznania KREATEC.
6. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towar wysłanego firmą spedycyjną w dniu ustalonym w Umowie sprzedaży lub powiadomienia o nadaniu Towaru w czasie 15 minut od dostarczenia przesyłki. W uzasadnionych przypadkach (ocena należy wyłącznie do KREATEC) istnieje możliwość odbioru przesyłki w następnym dniu roboczym od Kuriera, bądź w siedzibie firmy spedycyjnej (ustalenie z KREATEC). W przypadku przekroczenia tego terminu KREATEC ma prawo obciążyć Kupującego kosztami składowania nieodebranych Towarów, oraz kolejnych prób doręczenia, oraz zwrotu do KREATEC w kwocie ustalonej przez firmę spedycyjną. Kupujący upoważnia KREATEC do wystawienia faktury za w/w usługę.
7. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia do KREATEC potwierdzenia odbioru Towaru (podpisanej kopii CMR, pisemnego oświadczenia odbioru Towaru, itp…).
8. Jeżeli KREATEC zobowiązał się wydać Kupującemu dokumenty (instrukcje, świadectwa, parametry…), to przyjmuje się, iż może tego dokonać w terminie 1 miesiąca od dostarczenia Towaru.
9. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, KREATEC ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni KREATEC może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. KREATEC nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.
10. W przypadku nieterminowej zapłaty KREATEC uprawniony jest do żądania zapłaty odsetek w ich maksymalnej wysokości określonej art. 359 § 21 kodeksu cywilnego, bez dodatkowych wezwań płatnych (w stosunku rocznym). Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności. W przypadku opóźnienia zapłaty za Towar lub Usługę KREATEC jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego. Ponadto KREATEC jest uprawniony do dochodzenia zwrotu kosztów związanych z windykacją tej należności w wysokości nie przekraczającej 10% sumy windykowanych należności.
11. Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnościami na rzecz KREATEC, ma on prawo zaliczenia zapłaty dokonanej przez nabywcę w pierwszej kolejności na poczet kosztów określonych w § IV ust. 3 OWS, następnie odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych, bez względu na to, czy nabywca wskazał którą należność reguluje, również w przypadku kiedy koszty, odsetki i należności wynikają z więcej niż jednej faktury. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 §1 kodeksu cywilnego. KREATEC zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
12. Kupujący nie ma prawa potrącania swoich wierzytelności względem KREATEC z wierzytelności KREATEC wynikających z umów sprzedaży towarów.
13. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczonyTowar, wynikającego chociażby z jednej faktury, KREATEC ma prawo postawić w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły, a co do których nastąpiło wydanie Towaru.
14. Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności za Towar w ustalonym terminie, również w przypadku kiedy zgłosił on reklamację Towaru oraz w przypadku kiedy doszło do opóźnienia w odbiorze Towaru, z przyczyn leżących po Stronie Kupującego.
15. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia KREATEC o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w ofercie lub też w innych porozumieniach handlowych zawartych pomiędzy Stronami, uważane są za skuteczne po jednokrotnym bezskutecznym awizowaniu.
16. KREATEC wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem Towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.
V. WADY TOWARÓW, REKLAMACJA, RĘKOJMIA, ZWROTY
1. KREATEC ponosi odpowiedzialność za Towar zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami z zastrzeżeniami poczynionymi w umowie sprzedaży lub O.W.S. KREATEC zastrzega sobie prawo dostawy towaru o zbliżonych parametrach w przypadku zmiany dostawcy podzespołów lub zmiany dostawcy/podwykonawcy towarów firmy KREATEC.
2. Reklamacje co do widocznych wad fizycznych powstałych wskutek transportu winny być zgłaszane przez Kupującego na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, w chwili odbioru bezpośrednio u przewoźnika i potwierdzone protokołem szkody, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji. Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy Towar w stanie dostawy do wglądu KREATEC na każde jego wezwanie. Jeżeli Towar został używany, odpowiedzialność KREATEC za wady towaru wygasa.
3. Reklamacje ilościowe wynikające z błędnego załadunku Towaru winny być zgłaszane przez Kupującego na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w dniu rozładunku lub wydania towaru do KREATEC pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji.
4. O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić KREATEC niezwłocznie (nie
później niż w 7 dni) od daty ujawnienia, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji. Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy Towar w stanie dostawy do wglądu KREATEC na każde jego wezwanie pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji.
5. Zgłoszenie reklamacje należy zgłaszać do KREATEC za potwierdzeniem odbioru niezwłocznie i na piśmie pod rygorem nieważności. Kupujący w ramach zgłoszonej reklamacji podaje następujące dane identyfikujące zakup wyrobów: data zakupu, numer/data oferty ostatecznej, numer faktury, powód reklamacji, lista zareklamowanych towarów wskazująca m.in. ich ilość oraz określa swoje roszczenie. W przypadku wyboru uprawnienia przysługującego w ramach gwarancji nabywca zobowiązany jest dostarczyć do KREATEC dokument gwarancyjny.
6. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych w umowie sprzedaży oraz OWS terminach lub niedostarczenie wymaganych dokumentów, powoduje utratę przez nabywcę jakichkolwiek roszczeń wobec KREATEC.
7. Jeżeli zdaniem KREATEC dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to KREATEC zajmie stanowisko co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy. Koszt ekspertyzy poniesie strona odpowiedzialna za powstanie szkody.
8. Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez KREATEC,
ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy. W przypadku uwzględnienia reklamacji KREATEC zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na
wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez KREATEC
dodatkowych wydatków, ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.
9. KREATEC zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami Towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność KREATEC z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność KREATEC z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody KREATEC.
10. W pozostałych przypadkach przy zakupie nowych Towarów uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 6 miesięcy od dnia wydania Towaru. W przypadku Towarów używanych, powystawowych, regenerowanych rękojmia zostaje wyłączona.
11. Gwarancja na Towary nowe obejmuje okres 12 miesięcy od dnia wydania Towaru. Gwarancja na Towary używane, naprawy i regeneracje obejmuje okres 6 miesięcy od dnia wydania Towaru.
12. KREATEC nie zapewnia przydatności danego Towaru do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania Towaru objętego umową leży wyłącznie po stronie Kupującego. Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie przez KREATEC są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do konkretnego stosowania.
13. Jeżeli Kupujący będzie utrudniał lub uniemożliwi załatwienie reklamacji w sposób wybrany przez KREATEC, wówczas traci on jakiekolwiek roszczenia wobec KREATEC, a w szczególności KREATEC jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z reklamowanymi wadami.
14. Zwrotowi lub wymianie nie podlegają: Towary z gumy, tj.: uszczelnienia, węże, itp., oraz pojedyncze elementy zestawów, Towary nieodpowiednio magazynowane przez Kupującego (zawilgocone, wysuszone, rdzawe, brudne, itp…), części i podzespoły elektryczne, Towary rozpakowane, Towary uszkodzone, Towary sprzedawane jako używane lub regenerowane.
15. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej oferty (np. na podstawie zaproszenia do negocjacji, itp.) lub na specjalne zamówienie Towar nie wadliwy nie podlega zwrotowi.
16. W przypadku zwrotu Towaru niewadliwego Kupujący pokrywa koszt dostarczenia i zwrotu Towaru wyliczony przez KREATEC jednocześnie KREATEC obciąża Kupującego opłatą manipulacyjną z tytułu zwrotu w wysokości 20% wartości Towaru będącego przedmiotem zwrotu, jednak nie mniej niż 50 zł netto.
17. Kupujący może zwrócić Towar spełniający warunki niniejszego O.W.S., nieużywany w oryginalnym opakowaniu, (nie otwierany) w przeciągu 10 dni od dnia wydania Towaru, po wcześniejszym uzgodnieniu: osobiście bądź przesyłką kurierską załączając:
1. Kopię zakupu Towaru,
2. Imię i nazwisko, numer telefonu, adres E-mail,
3 Powód zwrotu,
4. Numer konta i adres banku.
Na adres (UWAGA: przesyłki pobraniowe i wysłane na inny adres będą odrzucane):
KREATEC POLSKA Sp.J.
Rydzewo-Świątki 4
18-500 Kolno
tel. 504 584 339
KREATEC po akceptacji zwrotu i wyliczeniu zwróci należną kwotę na podane konto bankowe w terminie 14 dni roboczych.

VI. INNE
1. Na podpisane umowy przez KREATEC mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa  polskiego.
2. KREATEC zastrzega, że do sprzedaży towarów wg tzw. wagi teoretycznej, przy której ciężar towaru ustalany jest według jego objętości, przyjmuje się ciężar teoretyczny wg norm określających materiał i wartość rzeczywista może odbiegać od podanej.
3. Strony mają prawo zaniechać naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym O.W.S.
4. Dane osobowe uzyskane przez firmę KREATEC od Kupującego mogą być przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i zgodnie z polityką prywatności KREATEC. KREATEC może udostępnić uzyskane od Kupującego dane osobowe do spółek zależnych lub agentów lub podwykonawców świadczących usługi dla KREATEC, których siedziby mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w takim przypadku
KREATEC zapewnienia odpowiednią ochronę w celu zabezpieczenia danych osobowych. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z powyższymi zasadami.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku.

KREATEC POLSKA Sp.J., Kolno dn. 30.11.2017r.